ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������������������ ������ ������������

������������������������������ ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close