ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������ ��������� ��������������������� ������

������������������ ��������� ��������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close