ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������ ������ ������������ ������������ ���������

������������ ������ ������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close