භාවනාවකර්මස්ථාන ������������������������ ��������������� ������ ��������� 3

������������������������ ��������������� ������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close