භාවනාවකර්මස්ථාන ��������� ������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� 4

��������� ������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close