පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������ ��������������� ������������������������������ 1

������ ��������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close