පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������������������ ��������������� ��������������������������� 1

������������������������ ��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close