පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������ ��������� ������������ ��������������� 29

������ ��������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close