පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ���������������������, ������������������������ 2

���������������������, ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close