නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������ ������������������������ 4

��������������� ������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close