නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ��������������� ������������������ ��������� 1

��������������� ��������������� ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close