නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ��������������� ��������� ������������ ��������� ������������������ 3

��������� ��������������� ��������� ������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close