නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� 4

������������ ������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close