නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������������ 7

��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close