නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ������������ ��������� ������ ��������������� 2

������������ ������������ ��������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close