භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������������� ������������������������ ��������������� ������������ 2

��������������� ������������������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close