භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������

��������������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close