නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������������� ��������������������� ������������ ������������������ 1

��������������������� ��������������������� ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close