නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������ 1

������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close