භාවනාවභාවනා ගැටලු ������������������������������ ��������������� ������������ ��������� ���������������

������������������������������ ��������������� ������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close