භාවනාවභාවනා ගැටලු ������������������������������ ��������������� ������������ ��������� ��������������� 1

������������������������������ ��������������� ������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close