නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������� ��������������������������� ������������������ 1

��������� ��������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close