නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������������ - ������������ 1

��������������� ������������������ - ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close