නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������������ ������������������ ��������� 5

������������������������������ ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close