නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������� ��������������� ��������� ������������������ 3

��������� ��������������� ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close