නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������ ������������ ������������������ ������������ 1

������������������������ ������������ ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close