නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������ ������ ��������������� ������������ 3

������������������ ������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close