නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� - ��������������������������� ������������������������ ������ 4

��������������� - ��������������������������� ������������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close