නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������������ - ������������������ 2

��������������� ������������������ - ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close