නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������������� ������������ 1

��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close