නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������ ������������������ -��������������������� 1

������������ ������������������ -��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close