නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������������ ������ ��������������������������������� 5

������������������������������ ������ ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close