නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������ ������������������������ ������������ ��������������� 4

������������������ ������������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close