නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ��������������������� ������ ������������ ��������������� ��������������������� 2

��������������� ��������������������� ������ ������������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close