භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය ��������������������������������� ��������� ��������������������������� ���������

��������������������������������� ��������� ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close