අභිධර්මය ������������������ ������������������ ������������ ���������������

������������������ ������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close