අභිධර්මය ������������������, ������������, ��������� ������������������������������ ������������������ ���������������

������������������, ������������, ��������� ������������������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close