නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ������ ��� ��������� ������������ ������ 3

��������������������� ������ ��� ��������� ������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close