පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ������������������������ ������ ������������

��������� ������������������������ ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close