පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������ ������������������ ���������������

������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close