පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������ ���������������������

������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close