පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������ ������������������ ������������������

������������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close