පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������ ������������������ ��������������� ������������������������������

������������ ������������������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close