පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ���������������������������������������������������

������������������ ��������������������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close