ත්‍රිවිධ රත්නය ��������������� ��������������� 155

��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close