පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������������ ��������� ���������������������

������������������������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close