පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������ ���������������

������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close