පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ��������� ��������������� ��������� ��������� ������

��������������� ��������� ��������������� ��������� ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close