පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������ ������������������ ������������, ���������������������, ������������������������

������������ ������������������ ������������, ���������������������, ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close