දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා ������ ��������������� ������������ ��������������������� ������������������ ���������������

������ ��������������� ������������ ��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close