දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා අත් දැකීමක්

අත් දැකීමක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා